Untitled Document
HOME / 제품소개 / 유리관
동신의 전 제품은 세계 최고 품질의 유리관(Borosilicate glass type I,neutral
glass)을 사용하고 있습니다. 우수한 원자재로 생산된 동신의 제품은 안정적
인 열팽창 계수와 내화학성으로 정밀도와 안전성을 보장합니다

* 독일Schott, 일본 N.E.G, 이탈리아 Kimble 유리관 사용.
* Borosilicate glass type I, neutral glass tubing.
 
유리관 외경
(External diameter)
두께
(Thickness)
적용규격
(Applied standard)
12.00 1.0 0.5~3ml
13.00 1.0  
14.75 1.0  
15.00 1.0  
16.00 1.0  
16.25 1.0  
16.40 1.0  
17.00 1.0 3~5ml
18.00 1.0  
19.00 1.0  
20.00 1.0  
20.70 1.2  
21.00 1.0  
22.00 1.0 5~15ml
23.00 1.2  
23.75 1.2  
24.00 1.2  
24.20 1.2  
25.00 1.2  
26.00 1.2 15~40ml
27.00 1.3  
30.00 1.5  
32.00 1.5  
33.00 1.5  
35.00 1.5 40~50ml
38.00 1.5  
40.00 1.5  
40.50 1.5 50~100ml
42.00 1.5  
45.00 1.7  
 
유리관 외경
(External diameter)
두께
(Thickness)
적용규격
(Applied standard)
10.00 0.45 1ml
10.20 0.45  
10.75 0.45 1~2ml
11.00 0.45  
11.20 0.45  
12.00 0.48  
12.50 0.45 3~5ml
14.75 0.50  
15.00 0.50  
17.00 0.50 5~10ml
17.75 0.60  
18.00 0.52  
19.00 0.60  
22.00 0.60  
24.50 0.60 20~25ml